De Islam


Vaak zeggen Moslims dat zij verplicht zijn om vlees te eten. Men heeft het dan vooral over het offerfeest. Men spreekt ook wel over het schapenfeest, maar wat die schapen daar voor feest aan hebben weet ik niet. Maar wat zegt de koran daarover?

Het Islamitisch voorschrift om alvorens het dier te doden eerst
"Bismillah" (in de Naam van God) uit te spreken, confronteert de mens met de heiligheid van het leven en herinnert de mens eraan dat men zonder goede reden het dier niet mag doden of dat men ter verantwoording zal geroepen worden. Yusuf Ali schrijft in zijn commentaar bij het Koranisch vers 22:37 (vertaald):
"Niemand mag veronderstellen dat vlees of bloed aanvaardbaar is voor de Ene Ware God. Het was een heidens waanidee dat Allah tevreden gestemd zou kunnen worden door een bloedoffer. Maar Allah aanvaardt wel het offer van ons hart, en als symbool van zulk offer, was een zichtbare instelling nodig. Hij heeft ons macht gegeven over de schepping, en ons toegelaten vlees te eten, maar alleen als we eerst Zijn Naam uitspreken bij de heilige daad van het nemen van een leven, omdat zonder deze plechtige invocatie we de heiligheid van het leven zouden vergeten. Door deze invocatie worden we eraan herinnerd dat er geen wreedheid in onze gedachten mag zijn, maar alleen de nood aan voedsel."

Letterlijk staat in de koran:


"Het vlees noch het bloed bereikt Allah, maar de godvrezendheid van jullie bereikt Hem." (Al Hadj. Hoofdstuk 22 vers 38

Al Baqarah soeria 197

En voleindigt de Hadj en Omrah, terwille van Allah, maar als gij verhinderd zijt, brengt dan het offer dat gemakkelijk verkrijgbaar is en scheert u hoofd niet voordat het offer zijn bestemming bereikt heeft. En wie onder u ziek is moet een losprijs geven of door te vasten, of door aalmoezen te geven of door een offer te brengen.commentaar Willem; a) Er staat niet dat het offer een dier moet zijn b) het moet gemakkelijk verkrijgbaar zijn, kan dus ook fruit zijn bij wijze van spreken, als dat het enige is wat je kunt kopen. c) er worden alternatieven gegeven zoals vasten of aalmoezen. Dat vasten zal men niet graag doen, een schaap slachten is de makkelijkste weg natuurlijk. Maar er staat niet dat het offer een schaap moet zijn. Er staat een offer. Als je bij wijze van spreken vertegenwoordiger bent en je offert je auto, is dat ook prima, dat is pas een offer, daar leefde je van. Het leven van een ander nemen is geen offer. Als een arme boer 2 schapen heeft en hij geeft er een weg, dan zou dat een offer kunnen heten. In de omstandigheden zoals we nu kennen in het rijke westen is het kopen en slachten van een schaap geen offer. Nu is het gewoon een slachtfeest waarbij men het meeste zelf nog opeet.


Hoofdstuk 47:16

Het beeld van het paradijs dat aan Godsvruchtigen wordt beloofd: er zijn daarin stromen water dat niet bederft, en stromen melk waarvan de smaak niet verandert en stromen wijn(?), smakelijk voor degenen die het drinken, en rivieren van zuivere honing. En zij zullen er allerlei vruchten in hebben en vergiffenis van hun Heer.

Commentaar Willem; Beste Moslims, wen alvast aan het vegetarisme. Er staat namelijk nergens dat in de hemel vlees wordt gegeten, alleen maar melk honing en fruit.Je kunt altijd maar beter voorbereiden op hetgeen gaat komen, dan valt het niet zo zwaar, toch?

Mijn commentaar is niet bedoeld om Moslims te beledigen, maar eerder om hen te doen nadenken. Ik val niet de religie zelf aan, alleen de manier waarop mensen er naar kijken. Mensen zijn niet heilig, ook de Islamiten niet, dus daar mag ik commentaar op hebben. God is heilig, en daar blijf ik ook af.

Verder wil ik nog op iets wijzen:

Gods waarheid is onveranderlijk, maar de mens verandert in de loop van de tijden. Wij moeten dus elk op onze manier, volgens onze tijd Gods waarheid verwerken.

Wat Mohamed schreef was voor mensen van het jaar 610. Deze mensen hadden niet de ontwikkeling van mensen anno 2007. Dus moest het verteld worden naar de omstandigheden en ontwikkeling van dat moment. Toen kon men niet anders dan vlees eten omdat er gewoon niet voldoende ander eten was. Maar nu kan dat wel. Mohammed was ook tegen verspilling. Als u dan nagaat dat 1 kilo vlees 10 kilo graan kost en tenminste 20.000 liter water (om het graan te kweken, dan hebben ze nog niet gedronken) dan spreken we over forse verspilling.

Mohammed was een dierenvriend.
In
Thus Spoke Mohammed, de vertaling van de Hadith door Dr. M. Hafiz Syed, vragen de discipelen van Mohammed hem: "Worden we beloond als we zelfs viervoeters goed behandelen en ze water te drinken geven?" Mohammed antwoordde: "Er zijn beloningen voor het goed behandelen van elk dier." Met name de Sufi-traditie van de Islam laat duidelijk de voorkeur zien voor een vegetarisch dieet. De beroemde heilige Mir Dad heeft gezegd dat: "Iedereen die vlees van een ander levend wezen eet, daarvoor zal moeten betalen met zijn eigen vlees." In zijn boek Islamic Concern for Animals gaat AI-Hafiz B.A. Masri in op de wreedheden tegen dieren in naam van religie. Met citaten uit de Koran en het onderricht van de profeet Mohammed maakt hij duidelijk dat alle vormen van mishandeling van dieren zonden zijn. Volgens zijn onderzoekingen is het in de Islam zelfs verboden bomen om te hakken.

Eindconclusie; Er staat in de Koran niet dat vlees verboden is. Maar er staat ook nergens, maar dan ook echt nergens dat moslims verplicht zijn om een schaap te slachten om Allah te behagen. Het offerfeest is eerder om de profeet Abraham te herdenken. Dat is meer een traditie dan dat dit religie is. God eren is het allerbelangrijkste, en daar is dat dode schaap niet voor nodig.

Verder eten Moslims alleen wat halal geslacht is. Wellicht kunnen zij zich ook eens afvragen of het dier wel halal geleefd heeft.

Zie ook

CENTRUM VOOR ISLAM IN EUROPA
Islamic concern
Animalfreedom
koran notities van Linda Bogaert

Groene MoslimsTerug naar religies