De Bijbel

Genesis 1:29 en 30

29 En God zeide: Ziet, Ik heb u lieden al het zaaddragende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaaddragende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was alzo

Waar staat dat je dieren mag doden en eten?


Jaja, en bij Noach dan? Daar komen ze ook mee, bij Noach mocht het weer wel. Nood breekt wet, en er was niets op de aarde, want alle gewassen waren verdronken. Maar dan komen we aan Jesaja.

Jesaja 66:2:5


2 Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft.

3 Wie een os slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een hond den hals; wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert; wie wierook brandt ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Dezen verkiezen ook hun wegen, en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen.

4 Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen, en hun vreze zal Ik over hen doen komen, omdat Ik geroepen heb, en niemand antwoordde, Ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in Mijn ogen, en verkoren hetgeen waartoe Ik geen lust had.

5 Hoort des HEEREN woord, gij, die voor Zijn woord beeft! Uw broeders, die u haten, die u verre afzonderen, om Mijns Naams wil, zeggen: Dat de HEERE heerlijk worde! Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde, zij daarentegen zullen beschaamd worden.

Kijk kijk, dat is veel later dan Noach, kennelijk is het een gruwel voor God als je dieren doodt. Wel tegenstrijdig lijkt het, want in vroegere tijden neemt God wel offers aan. Dit kan ik als volgt wel verklaren:

Gods waarheid is onveranderlijk, maar de mens verandert in de loop van de tijden. Wij moeten dus elk op onze manier, volgens onze tijd Gods waarheid verwerken.

Met andere woorden, eerst laat God het even zo, bij Noach, omdat die wellicht de juiste ontwikkeling niet heeft,maar later stuurt hij een nieuwe profeet met wetten die de mens op dat moment zouden moeten kunnen begrijpen. in jesaja vinden we heel veel terug over hoe het in de toekomst moet.

Jesaja 11 over het vrederijk


5 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.

6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven.

7 De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os.

8 En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.

9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

Er wordt in het vrederijk dus GEEN mens of dier gedood. Je kunt zeggen;"Er staat niet direct dat de mens geen dier mag doden". Maar als het ene dier, dat volgens onze ideeën onwetend en niet in staat tot empathie is, niet meer het andere dier mag doden, dan mogen wij, wetende mens, "verstandige" mens, Homo sapiens sapiens, de intelligente mens, de ethische mens, de in staat tot empathie mens, zeker geen dieren of andere mensen doden. Zoals de wereld nu draait, met plaatsen waar onmenselijke omstandigheden zijn, zoals op de Noordpool, of de woestijn, kun je je nog wel voorstellen dat mensen daar niet anders kunnen dan dieren doden om te eten. Maar in het rijke westen, waar eten genoeg is, waar we tijd hebben om na te denken, omdat we slechts 40 uur per week hoeven te werken om te kunnen eten en wonen, als we niet teveel willen, kunnen we de keuze maken om geen dieren te doden. Er is geen enkele noodzaak om dieren te eten, het is zelfs niet gezond. Hier eten we dierenlijken alleen voor ons plezier.

Christus werd aangekondigd als iemand die boter en honing at. (Jesaja 7.14-15): “Daarom geeft de Heer Zelf u een teken: Zie, de maagd zal vrucht dragen en een zoon baren en zij zal hem noemen: Immanuel. Boter en honing zal hij eten, zodat hij weet het kwade te versmaden en het goede te verkiezen.”

Natuurlijk kun je met de hedendaagse misbruiken niet meer stellen dat Christus bovengenoemde nog zou eten, maar er staat in ieder geval al dat hij geen vlees at.

Tijdens de Exodus schonk de Heer het volk van Israël manna, een wondervoedsel dat elke smaak kon aannemen die men maar wenste. Het volk van Israël wilde echter liever vlees hebben. God gaf ze dit vlees in de vorm van kwartels en zei ze het een hele maand te eten “tot het jullie neusgaten uitkomt en jullie er misselijk van worden.” (Numeri 1:.20) Maar: “Nog voordat ze hun tanden in het vlees konden zetten, nog voordat het gekauwd was, trof de woede van de Heer ze en sloeg Hij ze met de pest.” (Numeri 11:33)

Op de site van de gemeenschap universele leven vindt u meer over over dit onderwerp.

Tot hiertoe, wordt vervolgdTerug naar Religies